دانشجویان زندانی نوشیروانی بابل تحت شکنجه های وحشیانه قرار دارند


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از زندان ساری و بابل،دانشجویان زندانی داشنگاه صنعتی نوشیروانی  بابل تحت شکنجه بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند.
دانشجویان زندانی نیما نحوی و علی تقی پور در زندان وزارت اطلاعات ساری بسر می برند.نیما نحوی در اثر شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات به سختی قادر به راه رفتن است و دستهای او متورم می باشد. از وضعیت و شرایط علی تقی پور خبری دردست نیست. 2 دانشجوی زندانی در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات بسر می برند.


از طرفی دیگر 5 دانشجوی زندانی بعد 10 روز بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی به زندان بابل منتقل شدند. تعدادی از آنها در بند ویژه روحانیت بسر می برند و تعدادی دیگر در بندهای دیگر با شرایطی غیر انسانی نگه داری می شوندکه از جملۀ آنها محسن برزگر می باشند.او همراه با 1 نفر دیگر در اعتراض به برخوردهای وحشیانه و نگه داری در شرایط غیر انسانی اقدام به اعتصاب غذا نموده اند، ولی بازجویان وزارت اطلاعات بجای رسیدگی به وضعیت آنها ، آنها را به سلول انفرادی منتقل کرده اند.از زمان انتقال تا به حال هیچ خبری از وضعیت آنها در دست نیست. اسامی دانشجویانی که در زندان بابل بسر می برند عبارتند از ایمان صادقی، محسن برزگر،حمید جهان تیغ ، سیاوش سلیمی نژاد و احسان باقری می باشند.


از طرفی دیگر یکی از دانشجویان پیام نور بابل بنام محمد اسماعیل زاده تحت فشارها و اذیت آزارهای پاسداربندها می باشند و به دستور اکبر زاده به بند معتادین و افراد شرور منتقل شده است او شرایطی بسیار دشواری دارد.


اکبرزاده معاون دادستان بابل رفتاری غیر انسانی با خانواده دانشجویان زندانی دارد. خانواده ها  که بعضی از آنها برای پیگیری فرزندانشان ناچار هستند که از تهران عازم ساری و بابل شوند تا بتوانند وضعیت فرزندانشان را پیگیری کنند. در اثر پیگیریهای مستمر خانواده ها  به آنها قول داده شده که 20 تیر ماه آزاد خواهند شد.