فعال دانشجویی چپ ناپدید شده است

 
عابد توانچه ،دانشجوی اخراجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از فعالان دانشجویی به مدت چهار روز است که ناپدید شده است و تمام تلاشها برای برقراری تماس تا این لحظه (مخابره خبر، دوشنبه پانزدهم تیر ماه 1388) با وی نا ممکن شده است و بیم آن می رود که توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده باشد. گفتنی است که عابد توانچه در سال گذشته بعلت داشتن فعالیت دانشجویی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت هشت ماه در زندان مرکزی شهر اراک زندانی بود.