افزایش شعبات قضائی برای سرکوب های بیشتر در جامعه

 

خبرگزاری حکومتی ایلنا: درخصوص افرادی که به نحوی از انحاء با شبکه‌های ماهواره‌ای همکاری می‌كنند و یا در قالب هسته‌های سازمانی که از طریق سایت‌های‌اینترنتی ایجاد می‌گردد، عضویت می‌یابند، حسب مورد اقدام قضایی مناسب صورت پذیرد. آیت الله هاشمی شاهرودی در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی سراسر کشور ، توسعه کمی و کیفی روزافزون شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام را مستلزم اقدامات جدی در جهت برخورد با این پدیده عنوان کرد.

 

در بخشنامه رئیس قوه قضائیه چنین آمده است:

 

توسعه کمی و کیفی روزافزون شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام، مستلزم اقدامات جدی در جهت برخورد با این پدیده است و لذا مقتضی است رؤسای کل محترم دادگستری استان‌ها و قضات سراسر کشور موارد ذیل را مدنظر قرار دهند:

1ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها مکلفند شعبی از دادسرا و محاکم جزایی مرکز استان را جهت رسیدگی به پرونده‌های مذکور با تصدی قضات مجرب به صورت تخصصی در نظر بگیرند و ترتیبی اتخاذ نمایند که متصدیان امر قضا در رسیدگی به پرونده‌های مذکور از نظرات کارشناسان و مسئولان امنیتی نهادهای مرتبط جهت شناسایی مقاصد، اهداف و پشتیبانی‌های مالی و سیاسی و اطلاعاتی شبکه‌های موصوف استفاده نمایند تا با اشراف بیشتر صدور احکام جامع و بازدارنده میسر شود.

2ـ درخصوص افرادی که به نحوی از انحاء با شبکه‌های مذکور همکاری می‌نمایند و یا در قالب هسته‌های سازمانی که از طریق سایتهای‌اینترنتی ایجاد می‌گردد، عضویت می‌یابند، مستنداً به مواد 498، 499، 500 ، 504 ، 508 و تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامی، حسب مورد اقدام قضایی مناسب صورت پذیرد.

رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه را به عهده دارند.