استعفای رفسنجائی از سمت امام جمعه تهران

 

به گزارش روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی، عدم اقامه نماز جمعه اين هفته توسط رفسنجاني موجب شايعاتي شده است . يكي از سايت ها با يادآوري اينكه طبق نوبت بندي بايد رفسنجاني نماز جمعه هفته قبل را اقامه مي كرد ولي براي دومين جمعه متوالي از نوبت خود صرف نظر كرده می نویسد:: اين عدم حضور موجب بروز شايعه مبني بر استعفاي ايشان از سمت امام جمعه موقت تهران شده است . بعد از شکاف عمیقی که مردم میان جناح های رژیم ایجاد کردند، بعید نیست جناح حاکم رفسجانی را از تصدی گری امام جمعه تهران کنار گذاشته باشد.