دستگیری گسترده دانشجویان دانشگاه نفت

 

خبرنامه اميرکبير: پس از آزادی امين نيکزاده و حسين رحيمی دو دانشجوی بازداشت شده دانشگاه صنعت نفت بعد از تحصن دانشجويان، روز چهارشنبه دهم تيرماه نيز چند تن ديگر از دانشجويان اين دانشگاه به کمک حراست دانشگاه بازداشت شدند.سجاد طاهرزاده دبير انجمن اسلامی دانشکده نفت اهواز به همراه سهند بختيارپور دبير سه دوره سابق انجمن اسلامی اين دانشکده، مصطفی منفرد عضو شورای صنفی، مهدی کريمی از فعالين سابق انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير و دانشجوی کنونی اين دانشکده و پيام پيکری ديگر دانشجوی اين دانشکده، دانشجويان بازداشت شده اخير هستند.

 

گزارش خبرنامه اميرکبير اين دانشجويان به دعوت مهدی زاده رئيس حراست دانشگاه صنعت نفت چهارشنبه عصر به دفتر حراست دانشکده نفت اهواز رفتند، و پس از آن به وسيله مأمورين امنيتی در دفتر حراست بازداشت شدند.


از وضعيت دانشجويان بازداشتی تا کنون خبری در دست نيست.


مهدی زاده در جواب دانشجويان برای توجيه اين عمل خود اذعان داشته است که اين افراد از سوی سپاه بوده و حکم بازداشت در دست داشتند و وی اگر از تحويل دانشجويان خودداری کرده بود، خود وی بازداشت می شده است.


گفتنی است که در روز های اخير دانشجويان دانشگاه صنعت نفت شاهد موج احضار گسترده و بی سابقه فعالين دانشجويی به کميته انضباطی بوده است. فعالين دانشجويی منتقد اين دانشگاه در روزهای اخير به شدت تحت فشار هستند و با توجه به فرا رسيدن فصل تابستان و تعطيل شدن دانشگاه نيروهای امنيتی و مسئولين دانشگاه سعی دارند با حداکثر سوء استفاده از نبودن دانشجويان در دانشگاه فعالين دانشجويی را به شديد ترين وجه ممکن تحت فشار قرار دهند.