احضار مجدد فعالان کارگری بوکان به اداره اطلاعات

 

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: در پی احضار مجدد هادی تنومند, حسن رسولنژاد و احمد اسکی بغدادی بعد از چند جلسه بازجویی در اداره اطلاعات بوکان به دادگاه این شهر, پرونده نامبردگان به همراه خودشان روز 5 شنبه تاریخ4/4/1388 به دادگاه سندج فرستاده شد تا دادگاهی نامبردگان در سنندج برگزار شود. این درحالی است که ابتدا در شهر بوکان به آنها گفته شد که به قید ضمانت آزاد می شوند اما بعداً آنها را به سنندج منتقل نمودند. در همین راستا روز 5 شنبه 4/4/1388 عمر مینایی و نیز روز شنبه 6/4/1388 کریم فاتح و رحمان کردار از دیگر فعالین این شهر به اطلاعات فرا خوانده شدند و بعد از بازجویی از انها به نامبردگان گفته شده که پرونده آنها تکمیل گشته و روز دوشنبه8/4/1388 از دادگاه بوکان به دادگاه سنندج منتقل خواهند شد.

آنچنانکه به همه نامبردگان گفته شده ظاهراً جرم این فعالین، عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و نیز حضور آنها در منزل سید غالب حسینی که به اتهام  شرکت در مراسم  اول ماه مه (11 اردیبهشت) سال 87 دستگیر و زندانی شده بود، است.