دستگاه امنیتی رژیم مانع برگزاری نشست اعتراضی روزنامه نگراران شد

 

دبيرخانه انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران: نشست اعتراضی نسبت به ايجاد محدوديت فضای رسانه ای و بازداشت جمعی از روزنامه نگاران که قرار بود در روز پنج شنبه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۸۸ در سالن اجتماعات انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران برگزار شود، بنا به دستور دستگاه امنيتی کشور لغو شد. اين نشست حمايت از اعضای صنف روزنامه نگار را که هم اکنون تعداد قابل توجهی از آنان به دليل تعطيلی و توقيف مطبوعات بيکار شده و جمعی نيز در بازداشت بسر می برند، در دستور کار خود داشت.

 

لذا بدين وسيله به اطلاع اعضای محترم می رساند اگر چه انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران برگزاری اين نشست را حق قانونی خود می داند، اما به دليل حفظ امنيت روزنامه نگاران در شرايط کنونی اقدام به لغو نشست مذکور می کند.با اين حال انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران اعلام می کند که دستگاه قضايی - به ويژه دادستانی عمومی و انقلاب تهران - بايد هر چه سريعتر در رفتارهای خود نسبت به اصحاب مطبوعات و اهالی قلم تجديد نظر کرده و مطابق آزاديهای مصرح در قانون اساسی و قانون مطبوعات نسبت به رفع محدوديتهای اخير رسانه ای و آزادی فوری خبرنگاران و روزنامه نگاران در بند اقدام کند.