حداقل دو دانشجو در یورش ماموران اطلاعات به دانشگاه بابل دستگیر شدند

 

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران: بنابه گزارشات رسیده از دانشگاه نوشیروانی بابل ، ساعاتی پیش مامورین وزارت اطلاعات به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل یورش بردند و حداقل 2 دانشجوی این داشنگاه را دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل کردند.حوالی ساعت 13:00 امروز مامورین وزارت اطلاعات به سمت 2 دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل یورش بردند و یکی از آنها را دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل کردند.دانشجوئی که امروز دستگیر شد نیما نحوی نام دارد. او در روزهای اخیر بارها مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفته بود. او در این یورشها که توسط مامورین وزارت اطلاعات صورت می گرفت دچار صدماتی شده بود ولی با حمایت سایر دانشجویان هر بار طرح دستگیری او خنثی میشد.


بنابه گفتۀ فعالین دانشجوئی این دانشگاه صبح امروز مامورین وزارت اطلاعات علی تقی پور دانشجوی دیگر این دانشگاه را دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل کردند.در حال حاضر ایمان صادقی،محسن برزگر،حمید جهان تیغ و سیاوش سلیمی نژاد در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برند. هنوز از محل بازداشت و وضعیت آنها هیچ خبری در دست نیست. بنابه گفتۀ دانشجویانی که اخیر از بازداشت مامورین وزارت رها یی یافتند. بازجویان وزارت اطلاعات داشجویان زندانی را تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار میدهند.