روزنامه نگار را پس از به گروگان گرفتن همسر باردارش دستگیر کردند

 

سایت  حکومتی نوروز: مسعود باستانی سردبیر سایت جمهوریت و خبرنگار اسبق روزنامه های شرق و جمهوریت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. لازم به ذکر است دو هفته پیش، نیروهای امنیتی حمله کرده و با توجه به عدم حضور وی در منزل، ضمن توقیف وسایل شخصی وی همسر باردار و یکی از دوستان وی را بازداشت می نمایند. و آزادی آنها را منوط به بازداشت مسعود می کنند. پیش بینی می شود امروز با توجه به بازداشت مسعود باستانی، همسر باردار وی، سرکار خانم مهسا امیر آبادی آزاد بشوند.