احضار فعال کارگری عضو سندیکای کارگری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دادگاه

 

فعالان حقوق بشر در ایران: رحیم بسحاق از اعضای سندیکای کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صبح روز جاری، دوشنبه مورخ 8 تیرماه طی احضاریه ای کتبی به شعبه دو بازپرسی دادسرای شهرستان شوش احضار شد.در این احضاریه آمده است نام برده در تاریخ سوم مردادماه می باست برای آخرین دفاع خود را به شعبه مذکور معرفی کند. اتهامات این فعال کارگری در احضاریه ایجاد اغتشاش در کارخانه و تبلیغ علیه نظام ذکر شده است، لازم به یادآوری است آقای بسحاق بعد از سپری کردن ایام بازداشت در اداره اطلاعات شهرستان شوش دومین مرتبه ای است که به این شعبه احضار می شوند.