موج گسترده دستگیری ها دامن هنرمندان را هم گرفت

 

موج آزادی : موج بازداشت‌های گسترده، دامن هنرمندان را هم گرفت. بازداشت هنرمندان حامی موسوی همچنان ادامه دارد. بعد از بازداشت و آزادی خواننده کشورمان حسین زمان، این بار هما روستا و مهتاب نصیرپور از هنرمندان سینما و تئاتر کشورمان بازداشت شدند. به نظر می‌رسد حمایت این هنرمندان از میرحسین موسوی در انتخابات دهم نامرتبط با بازداشتشان نباشد.