در حالی که دستگیری مردم در خیانها ادامه دارد، اطرافیان موسوی آزاد می شوند

 

روزنامه حکومتی آینده: به گزارش خبرنگار آينده قربان بهزاديان نژاد رييس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی و ۲۲ نفر از ۲۵ نفر کارکنان روزنامه کلمه سبز که هفته گذشته دستگير شده بودند آزاد شدندو يک نفر از کارکنان سايت کلمه پس از آن دستگير شده است. اکثر کارکنان روزنامه کلمه سبز که روز دوشنبه هفته گذشته در دفتر اين روزنامه واقع در ميدان هفت‌تير تهران بازداشت شده بودند، به استثنای سه نفر آزاد شده‌اند و شب گذشته نيز رييس ستاد تبليغاتی مهندس مير حسين موسوی آزاد شده است.دکتر سيد عليرضا حسينی بهشتی به خبرنگار آينده گفت: ۲۲ نفر از ۲۵ کارمند روزنامه کلمه سبز که هفته گذشته بازداشت شده بودند، آزاد شده و يک نفر از کارکنان سايت کلمه پس از آن دستگير شده است.


به گفته وی، همچنين شب گذشته دکتر قربان بهزاديان نژاد رييس ستاد مهندس موسوی که پس از جلسه چهارشنبه بعدازظهر اساتيد دانشگاه با موسوی بازداشت شده بود، آزاد شد.

هم‌اکنون سه نفر از اعضای تحريريه اين روزنامه که انتشار اخبار در سايت کلمه (يکی از دو سايت رسمی ستاد موسوی) را نيز بر عهده داشت، آزاد نشده و يک تن ديگر نيز از اعضای اين سايت دستگير شده است.گفتنی است، سايت کلمه که پس از انتخابات فيلتر شده بود، پس از سه روز رفع فيلتر و ادامه فعاليت، در روزهای اخير قابل دسترسی نيست.