مهدی خزعلی: به دادگاه روحانیت احضار  شده ام، می گویم آخوند نیستم، باور نمی کنند


وبلاگ مهدی خزعلی : امروز مرا به دادگاه ویژه روحانیت احزار کرده اند ، نمی دانم در من چه روحانیتی دیده اند! هرچه می گویم جسمانی ام باور نمی کنند! گیرم که روحانی باشم ، "آخوند" نیستم و هرگز ملبس به جامه روحانیت نبوده ام ، حتی برای لحظه ای این لباس را به تن نکرده ام ، علی ایهاالحال فردا 8صبح بایستی به داسرای ویژه روحانیت بروم.


اگر فردا برایم قرار وسیقه صادر کنند ، خانه و محل کارم اجاره ایست ، سندی ندارم که بسپارم ، از پدر و خواهران هم به دلایلی تقاضا نخواهم کرد (شاید دلیل آن را روزی بگویم!) فقط می مانند مردمی که برای آزادی آنان سخن گفته ام. هرکس می تواند سندی به عنوان ضمانت این سرباز کوچک ملت بیاورد ، فردا در دادسرای ویژه روحانیت چشم انتظار اویم.


آدرس: مقدس اردبیلی - جنب فرماندهی شمیرانات - دادسرای ویژه روحانیت    ساعت 8 صبح