خبر دیگری از حمله به سفارت رژیم دراستکهلم

 

گزارش یکی از تظاهرکنندگان: امروز جمعه 5 تیر برابر با 26 ژوئن، نزدیک به سیصد و پنچاه نفر از ایرانیان مقیم استکهلم بدعوت سازمانها و احزاب سیاسی چپ در مقابل سفارت رژیم تجمع کردند. جمعیت شعارهائی در همبستگی با مردم ایران و علیه جمهوری اسلامی سردادند. از جمله این شعارها می توان به  "مرگ بر دیکتاتوری" و " مرگ بر جمهوری اسلامی" اشاره کرد.

 

در ساعت چهار و نیم بعد ازظهر شماری از تظاهرکنندگان خشمگین با پرچم های سرخ و فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی به سفارت جمهوری اسلامی حمله کردند و با شکستن درب سفارت خود را بداخل محوطه سفارت رساندند و با مزدوران مسقر در سفارت که به اسلحه گرم و چاقو مجهز بودند به زد و خورد پرداختند. با دخالت پلیس و شلیک تیر هوائی تظاهرکنندگان سفارت را ترک کردند.