احضار بیش از پنچاه دانشجوی دانشگاه تربیت معلم


خبرنامه امیرکبیر: کمیته ی انضباطی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک کرج در هفته ی آخر سال تحصیلی بیش از 50 نفر از دانشجویان دانشگاه را احضار کرده است . در میان احضارشدگان ،اعضای انجمن اسلامی دانشجویان(تاسیس 1349) حضور دارند :آقایان حمزه جوانمرد ،محمد قدس ،محمد شریفی ،امین شجاع ،بهروز علوی ،هادی بینش ،مهران عباسی زاده ،سینا حسینی و امجد صالحی . در همین راستا دیگر فعالین دانشجویی نیز احضار شده اند :امین آریا ،صدرا بلوکی ،احد رضاییان ،مظاهر بابا مراد ،دلاور نظریان ،مجید قبادی ،سبحان بازوند .همزمان با این احظارها دانشجویان دیگری به صورت گسترده به کمیته ی انظباطی فرا خوانده شده اند .تا به حال از میان احظار شدگان آقای رضاییان به یک ترم منع از تحصیل بدون احتساب سنوات محکوم گشته است.در همین رابطه محمد شریفی عضو انجمن اسلامی دانشجویان(تاسیس 1349) می گوید :دانشگاه قصد دارد در راستای سرکوب دانشجویان با صدور احکام سنگین که منجر به اتمام سنوات تحصیلی برخی از دانشجویان شده ،زمینه ی اخراج آنها را فراهم نماید .وی می افزاید : احضار دانشجویان در آخر سال تحصیلی و فصل امتحانات با هدف جلوگیری از اعتراض دانشجویان در دانشگاه می باشد

 .
لازم به ذکر است طی مراجعه تعدادی از دانشجویان به کمیته ی مذکور علت احضار آنها شرکت در تجمعات اعتراضی در طول سال به خصوص اعتراض به تقلبات گسترده در انتخابات ،تهیه و توزیع نشریات دانشجویی ،درگیری فیزیکی با دانشجویان ارزشی دانشگاه که گفتنی است همه ی این درگیری ها با اهداف قبلی و کاملا کنترل شده توسط نیروهای ارزشی دانشگاه برنامه ریزی شده بود و بسیاری اتهامات واهی مانند برهم زدن نظم دانشگاه ،تشویش اذهان عمومی و . . . می باشد .