نقش ويژه زنان در تظاهرات ها

 

تحليلگر ارشد امور خارجى تلويزيون اسكاى نيوز كه اخیرا از سفر به تهران بازگشته است، در مورد نقش زنان در تظاهرات ضد حکومتی در ایران گفت، شگفت انگيز است. من سفرهای زيادى به خاورميانه داشته ام. آنچه كه من هيچ ‌گاه فكر نمى كردم شاهدش باشم و اولين بار بود كه مى ديدم، نقش زنان در تظاهرات در ایران بود. در آن لحظاتی كه شاهد چنين صحنه هايى بودم، متوجه شدم كه وضعيت بسيار عميق تر از انتخابات است. مسئه تنها بر سر آراى انتخاباتى نيست. مقامات حکومتی در این باره با يكديگر بحث می کنند، اما در کوچه و خیابان مردم در مورد تماميت نظام حرف می زنند.