دو دانشجوی دختر دانشگاه مازندران دستگیر شدند

 

خبرنامه امیرکبیر: در حالیکه یازده دانشجوی دانشگاه مازندران در بازداشت بسر می برند و هیچ اطلاعی از وضعیت آنان در دست نمی باشد، طی دو روز گذشته دو دانشجوی دختر این دانشگاه نیز به نام های مرجان فیاضی و سوگند علیخواه  بازداشت شدند.

 

همزمان با بازداشت دانشجویان مازندران، ۴۰ تن از دیگر دانشجویان هم از ورود به دانشگاه منع شده اند.به گفته دوستان مرجان فیاضی و سوگند علیخواه، این دو نفر در حالیکه در صحن دانشگاه بودند مورد حمله مولایی مسئول حراست پردیس قرار گرفتند. مولایی این دو دانشجوی دختر را به زور سوار ماشین جلودار مسئول انتظامات کرده و از دانشگاه خارج ساخته است و پس از آن هیچ اطلاعی از وضعیت سلامتی این دو دانشجو در دسترس نیست.

 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پیگیری های خانواده و دوستان این دو دانشجو حکایت از آن دارد که این دو دانشجو توسط مسئول حراست پردیس این دانشگاه به اداره اطلاعات بابلسر منتقل شده و در بازداشت به سر می برند.اینگونه برخورد ها و سرکوب دانشجویان در مازندران در حالی روی می دهد که هنوز علیرضا کیانی، سیاوش صفوی، میلاد حسینی کشتان، علی نظری، رحمان یعقوبی، مازیار یزدانی، علی عباسی، شوانه مریخی و در بازداشت هستند و با ممنوع الورودی عده کثیری از دانشجویان، این دانشگاه تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته است.