دانشجوی دانشگاه فردوسی به دلیل ضربات وارده پنچ روز است در کما بسر می برد


خبرنامه امیرکبیر:  در پی ضرب و شتم شدید توسط نیروهای انصار و لباس شخصی ها، اشکان ذهابیان عضو شورای مرکزی فراکسیون مدرن انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد بیش از 5 روز است که در کما به سر میبرد.در پی حمله وحشیانه نیروهای لباس شخصی ، امنیتی و انصار به دانشگاه مازندران که با بازداشت بیش از 150 تن از دانشجویان همراه شد، اشکان ذهابیان دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد که به صورت مهمان در ترم جاری در دانشگاه مازندران تحصیل میکند ، به صورت وحشیانه توسط 5 نیروی لباس شخصی که به پنجه بوکس ، باتوم و چماق مسلح بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در حالی که بی هوش بود توسط مهاجمان به مکان نا معلومی منتقل شد. شدت ضرب و شتم وی باعث نگرانی همه دانشجویان شد و در حالی که ماموران امنیتی  نام بیمارستان محل بستری وی را مخفی نگه داشته اند ، همکلاسی های وی مطلع شده اند که وی پس از گذشت 5 روز همچنان در کما بسر میبرد.