فشار به دستگیرشدگان اخیر برای اعتراف به تهیه مواد منفجره و مصاحبه تلویزیونی

 

بنا به گزارش خانواده های دانشجویان و مردمی که در دو هفته اخیر بازداشت شده اند، نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و بازجویان رژیم با تحت فشار قرار دادن دستگیرشدگان از آنها می خواهند اعتراف کنند در تهیه مواد منفجره دست داشته اند و یا در حال حمل و نقل مواد منفجره بازداشت شده اند. بنا به این گزارش تعداد معدودی از صدها تن از دستگیرشدگان دو هفته اخیر ، که اجازه یافته اند با خانواده هایشان تماس برقرار کنند، در جملاتی کوتاه گفته اند تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه به آنها گفته می شود فقط در صورت دادن اعتراف تلویزیونی و کتبی مبنی بر تهیه و حمل ونقل مواد منفجره، از این شرایط خلاص می شوید. روزنامه حکومتی ایران، تریبون رسمی حکومت نیز در چند روز اخیر اقدام به انتشار بخش هایی از این اعترافات ساختگی کرده است.