درتظاهرات ساری چهار نفر دستگیر شدند


براسا گزارشات منتشر شده، روز یکشنبه تعداد حدود 200 تن از جوانان دختر و پسر شهر ساری  به صورت خودجوش و در اعتراض به کشته شدگان تهران  در خیابان فرهنگ این شهر اقدام  به راهپیمایی کردند .این راهپیمایی را چند جوان آغاز کردند اما  با گذشت زمانی کوتاه به حدود 200 نفر رسیدند.  نیروهای ضد شورش نیروی انتظامی به تظاهکنندگان حمله کردند. پلیس در سرکوب جمعیت از  قداره کش های سابقه دار ساری برای ایجاد فضای رعب و وحشت بین مردم استفاده کرد. .در تجمع دیروز ساری چهار نفر دستگیر شدند.