بیش از هشتاد تن از مردم در میدان هفت تیر دستگیر شدند


امروز دوشنبه اول تیر ماه بیش از 80 تن از مردم عادی که در میدان هفت تیر تهران قصد تجمع اعتراضی داشتند ، قبل از آنکه بتوانند جمع شوند توسط نیروهای لباس شخصی و انتظامی بازداشت شدند.  همچنین از مشهد و اصفهان خبر میرسد که حکومت نظامی غیر رسمی در خیابان های اصلی این دو شهر حاکم شده است.


در خیابان های سجاد، ملک آباد ، وکیل آباد ، احمد آباد ، آزادی ، دانشجو ، آبکو و میادین اصلی شهر مشهد هزاران نیروی گارد ویژه و نیروهای بسیجی مستقر شده اند و هر جمع بیش از دو نفر را که چند دقیقه با هم صحبت کنند را بازداشت میکنند.  آمار دقیقی از بازداشت های شهر مشهد در دست نیست ، اما بنا به براورد فعالان حقوق بشری شهر مشهددر 10 روز اخیر بیش از 500 نفر از مردم عادی و دانشجویان شهر مشهد بازداشت شده اند که بخش عمده آنه آزاد شده اند ، ولی از سرنوشت جمع کثیری از مردم اطلاعی در دست نیست