پنچ استاد دانشگاه  بین المللی قزوین دستگیر شدند


خبرنامه امیرکبیر: چنند تن از اساتید دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین و از فعالین ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در قزوین بازداشت شدند.طی چند روز گذشته نیروی انتظامی با مراجعه به منزل حسین رئیسیان، فضلی، درویش، ایمانی، البرزی، که همگی از اساتید سرشناس دانشگاه می باشند، آنها را به بهانه مختلفی از منزل خارج نموده اما سپس آنها را بازداشت کرده استگفته می شود این بازداشت در پی بروز اعتراض های اخیر در شهر قزوین و دانشگاه بین المللی امام خمینی به نتیجه انتخابات انجام شده است.


 
شایان ذکر است تا لحظه درج این خبر نامبردگان در بازداشت به سر برده و از وضعیت آنان اطلاعی در دسترس نیست. همچنین ۵ دانشجوی بازداشت شده این دانشگاه با قید وثیقه آزاد شدند.