اخراج خبرنگار بی بی سی از ایران

 

گزارش بازتاب آنلاین حکومتی: جان لاين خبرنگار بي‌بي‌سي در ايران تنها 24 ساعت فرصت دارد تا ايران را ترك كند. برپايه اين گزارش، جان لاين به اتهام ارسال اخبار و گزارش‌هاي جعلي و دروغين ،‌ناديده گرفتن بي‌طرفي در اخبار و حمايت از آشوبگران و زيرپا گذاردن حقوق ملت ايران ،‌ دامن زدن به اغتشاشات و فريب و تحريك افكار عمومي ، ناديده‌ گرفتن منشور اخلاقي خبرنگاري بايد طي 24 ساعته آينده ايران را ترك كند.