دستگیری اعضای ستاد انتخاباتی موسوی

 

خبرنامه امیرکبیر: روز گذشته تعدادی از اعضای ستاد مهندس میرحسین موسوی بازداشت شدند.در بین اعضای بازداشت شده ستاد میرحسین موسوی تعدادی از دانشجویان نیز وجود دارند. برخی از افراد بازداشت شده ستاد میرحسین موسوی عبارتند از:

 

۱- احسان باکری
۲- علی وفقی
۳- حمزه غالبی
۴- سعید نیکخواه
۵- همایی
۶- فتاحی
۷- ذاکری