سرکوب گسترده مردم معترض در تهران، شيراز و اصفهان


خبرها از تهران حاکی است که راهپيمايی مسالمت آميز مردم تهران در روز شنبه (امروز) با درگيری نيروهای ويژه که بی رحمانه مردم را مورد ضرب و شتم قرار می دادند، به خون کشيده شد. به رغم حضور چشمگير نيروهای امنيتی در سطح تهران، شمار زيادی در خيابان ها و ميدان انقلاب دست به تجمع زدند. نيروهای امنيتی، لباس شخصی ها و نيروی انتظامی به هر طريق ممکن مانع از گسترش جمعيت شرکت کننده در راهپيمايی امروز شدند و به شدت مردم را سرکوب کردند. آن ها با شليک هوايی و لوازم سرکوب، همچون استقرار ماشين‌های آب‌پاش در سطح شهر، قصد داشتند از شکل گيری حرکت اعتراضی امروز جلوگيری کنند. در خيابان های فرعی
اطراف ميدان انقلاب درگيری هايی گزارش شده است. اين درگيری ها در شهرهای شيراز و اصفهان نيز به وقوع پيوسته است.