دستگیری و پیگرد معلمان فعال

 

کانون صنفی معلمان : بااطلاع شدیم آقای سید هاشم خواستار از اعضای هیئت مدیره ی کانون صنفی معلمان مشهد در حالی که در پارک مشغول گفتگو با همکاران همسان بازنشسته ی خود بوده دستگیر گردیده است .  تاکنون جرم و وضعیت وی اعلام نشده است . از سوی دیگر خانم نقی ای از اعضای سازمان معلمان ایران بازداشت و آزاد شدند ولی آقای علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران در سیر دستگیری های اخیر راهی زندان اوین شده اند . از طرف دیگر سجاد خاکساری فرزند آقای محمد خاکسار و خانم دارابی از فعالان با سابقه ی صنف معلمان مدت طولانی ( حدود دو ماه و نیم )  است که در زندان به سر می برند و هنوز آزاد نشده اند . همچنین احضاریه ای برای آقای بداقی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران صادر گردیده تابه دادگاه انقلاب مراجعه کنند . باید به دولت حاضر نصیحت کنیم که  مقابله با مردم و تشکل های مردمی ، زندانی کردن اشخاص ،  اراذل و اوباش خواندن مردم شریف یا اطلاق واژه ی خس و خاشاک به آنان و زدن انگهای آمریکایی ، برانداز و ... به انسانهای آزاده و استفاده از زور و فریب باعث نخواهد شد تا مردم از  عقاید آگاهانه ی خود دست بر دارند.