حداقل پنج نفر در راه پیمائی امروز تهران کشته شدند

 

بر اساس گزارشهای منشتر شده،  امروز حداقل پنچ نفر در تهران کشته و دهها نفر زخمی شده اند. این گزارشات تائید کرده اند پس از ناکامی نیروهای سرکوبگر در متفرق کردن مردم توسط  باطوم، چماق،گاز فلفل و گاز اشک آور و ماشینهای آبپاش، این نیروها به تیراندازی به سوی مردم رو ی آورده اند. گزارشات رسیده حاکی است که این نیروها بیشتر  پا و سینه را هدف قرارده اند که موجب کشته شدن حداقل پنج نفر شده اند. دو هلیکوپتر سپاه پاسداران که به طور مرتب بر فراز جمعیت در حرکت بودند به هدایت سرکوب مردم می پرداخته اند.