کنترل امنیت داخل کشور به سپاه پاسداران واگذار شد  

 

بنا به گزارش های منتشر شده، در آخرین جلسه "شورای امنیت ملی" - عالی ترین نهاد امنیتی رژیم - کلیه وظائف امنیتی داخلی از وزارت اطلاعات گرفته شد و به سپاه پاسداران واگذار شد. سایت اصلاح طلب جرس در این باره می نویسد: بر اساس مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی وظیفه وزارت اطلاعات منحصر به امنیت خارجی، جاسوسی و ضدجاسوسی شد و سرکوب تظاهرات، کنترل احزاب، فشار بر فعالان سیاسی، درهم شکستن اعتصابات کارگری و دانشجوئی، مقابله با جنبشهای قومی، جنسیتی، مذهبی و صنفی، کنترل زندانها، بازجوئی و گرفتن اطلاعات از متهمان به شکل متمرکز به سپاه واگذار گردید.

 

گفتنی است این بزرگترین پیروزی سردار سرلشکر عزیز جعفری و دیگر فرماندهان سپاه در تسهیم قدرت در یک سال و نیم اخیر است. بر اساس این مصوبه مسئله امنیت داخلی و به ادبیات آقای خامنه ای "فتنه" کلا از دست دولت و نظارت نمایندگان مردم در مجلس خارج و به یک نهاد نظامی تحت امر رهبری سپرده شد و بدین ترتیب آقای خامنه ای گام بلند دیگری برای تمرکز قدرت مطلقه خود برداشت.

 

هر چند با قدرت فزاینده فرماندهان سپاه مشخص نیست در توازن قوا کفه نظامیان پاسدار سنگین تر است یا ولایت مطلقه آقای خامنه ای؟

تعریفهای اخیر آقای خامنه ای از سخنرانی "پرمغز" احمدی نژاد برای صندلی های خالی سازمان ملل نوعی دلجوئی از وی بعد از کنار گذاشتن دولت از حوزه امنیت داخلی محسوب می شود.

لازم به ذکر است وزارت اطلاعات در دوران وزارت حیدر مصلحی، ضعیف ترین دوران خود را در تاریخ سازمان امنیت و وزارت اطلاعات در ایران قبل و بعد از انقلاب سپری می کند. معنای مصوبه اخیر این است که بجای وزارت اطلاعات مندرج در قانون اساسی و تحت نظارت مجلس همان سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) زیر نظر مقام رهبری فعال شده است .