اعتراض فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل به ادامه بازداشت رضا شهابی

 

فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل، به ادامه بازداشت رضا شهابی فعال کارگری عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه اعتراض کرد. مک اراتا دبيرکل حمل و نقل داخلی در اين فدراسيون گفت که آزاد نشدن رضا شهابی به رغم وعده هايی که به خانواده اش داده شده و وثيقه ۶۰ ميليون تومانی که از خانواده‌اش اخذ شده، ناعادلانه است.


فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل پيش از اين، در ماه اوت، نيز با صدور بيانيه ای خواستار آزادی رضا شهابی، منصور اسانلو و ابراهيم مددی شده بود. هر سه اين افراد از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستند.