"دانشگاه ها را ماننده حوزه اسلامی کنید نیازی به جداسازی جنسیتی نیست"

 

سایت  حکومتی شفاف: آیتالله جوادی آملی در دیدار تعدادی از اساتید دانشگاه تربیت معلم تهران با بیان اینكه دین سه رشته جهان بینی الهی، جهان بانی الهی و جهان آرایی الهی را به ما آموخت، تأكید كرد: صدرالمتالهین می فرماید كه علم مانند معماری نیست بلكه نظیر بخشهای ریاضی است. وی تاكید كرد: اگر كسی در حوزه یا دانشگاه بگوید كه 40 یا 50 سال كار كرده و زحمت كشیده و فكر كرده است، این اسلامی حرف زدن و قارونی فكركردن است.

 

آیت الله جوادی آملی گفت: باید دانشهایی كه یاد گرفتهایم را در راه صحیح به كار ببریم نه در مسیر باطل؛ به عنوان مثال اگر به انرژی هستهای دست یافتهایم باید از این انرژی به صورت صلحآمیز استفاده كنیم نه تخریبی.

مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت: منظور از اسلامیكردن دانشگاهها فقط این نیست كه تعلیم و تعلم در مسیر رضای خدا باشد و هر چه یاد گرفتهایم در مسیر صحیح به كار بریم؛ یا اینكه در دانشگاهها نمازخانه ایجاد شود و دعاهای كمیل و توسل قرائت شود و كلاسهای دختران و پسران از همدیگر تفكیك شوند؛ این موارد كار حسینیه و مسجد است.

 

آیتالله جوادی آملی در عین حال احداث نمازخانه و توجه به دعا در دانشگاهها را از كارهای مناسب دانست و خاطرنشان كرد: اگر صرفا این كارها را در دانشگاهها انجام دادیم، دانشجوی مسلمان تربیت كردیم، نه اینكه دانشگاه اسلامی شده باشد.

استاد برجسته حوزه با تاكید بر این نكته كه دانش حرف اول را در دانشگاهها میزند، تصریح كرد: عنصر محوری دانشگاه، علم است؛ اگر علم اسلامی شد، دانشگاه هم اسلامی میشود و دیگر لازم نیست كه به دختران و پسران بگویند كنار هم ننشینند.

مرجع تقلید جهان تشیع گفت: مگر در حوزه توصیه میكنند مردان و زنان كنار هم ننشینند؛ مگر به طلبهها میگویند كه نماز را در اول وقت وحدالامكان جماعت بخوانند.چون علم درحوزه دینی است رهاوردهای فراوانی دارداما اساسیترین و عنصریترین حرف دانشگاه علم و متون درسی است كه اگر این متون اسلامی نشد، سفارشی است.