محسن رضائی پسر کروبی را از مجمع تشخیص مصلحت اخراج کرد

 

بولتن سایت حکومتی طرفدار احمد نژاد نوشت: تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی که در یکی از کمیته های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت داشته، اخیرا اخراج شده است. بنابراین گزارش، به دلیل حاشیه هایی که وجود وی در این کمیته زیرمجموعه دبیرخانه ایجاد کرده بود، با دستور دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت، با وی قطع همکاری شده و برهمین اساس مقرر گردیده از ورود وی به کلیه محیط های مرتبط با مجمع ممانعت بعمل آید.