یورش ماموران اطلاعات به بند زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت


كانون حمايت از خانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها: در پي يورش مامورين وزارت اطلاعات به بند 4 زندان گوهردشت كرج يك زنداني سياسي به نقطه نامعلوم منتقل شد. كانون - ساعت 0900 روز سه شنبه 4 آبان ؛ مامورين وزارت اطلاعات به بند 4 زندان گوهر دشت يورش برده وكليه وسايل زندانياني را كه براي هواخوري به بيرون بند رفته بوده گشته اند و نوشته هاي دست نويس زندانيان را باخود برده و زنداني سياسي محمد علي منصوري را با خود به نقطه نامعلومي منتقل كرده اند