مواد درسی جدید برای تدریس در دانشگاه‌ها

 
شهرزادنیوز: بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از این پس دو واحد درسی جدید تحت عنوان "دانش خانواده" در دانشگاه‌ها تدریس خواهد شد. منبع آموزشی این واحدهای دانشگاهی کتابی است با عنوان "روانشناسی ازدواج و شکوه همسری" که طبق گفته‌ی مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان کابینه‌ی احمدی‌نژاد، "مهمترین مسائل فرهنگی و اجتماعی جوانان را بررسی کرده است".

وی در توضیح واحدهای درسی جدید گفت: "با توجه به اینکه تحکیم خانواده مهمترین استراتژی مرکز امور زنان و خانواده در دولتهای نهم و دهم است و استحکام و دوام خانواده بیش از هر چیز دیگر به روابط بین زوجین بستگی دارد این امر نیازمند آموزشهای چهره به چهره و مداوم در دوره های مختلف زندگی به ویژه در دوره جوانی است."

مریم مجتهد زاده افزود: کتاب‌های دیگری که برای این واحدها درنظر گرفته شده است، "کانون مهرورزی" ویژه‌ی دختران و "کانون جوانمردی" ویژه‌ی پسران دانشجو است. به گزارش مهر، واحدهای درسی جدید اختیاری هستند.