صدور مجوز جدید برای رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها متوقف شد

 

خبرگزاری حکومتی ایسنا: مدير كل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از توقف صدور مجوز جديد براي 12 رشته علوم انساني در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: ‌توسعه اين 12 رشته پس از بازنگري محتوا و متون درسي و با لحاظ سياست‌هاي موجود انجام مي‌گيرد. حسني با بيان اينكه طبق مصوبات شوراي برنامه ريزي وزارت علوم هر برنامه آموزشي از زمان تصويب تا پنج سال قابليت اجرا دارد، افزود: بايد عنوان و محتواي دروس، منابع و ماخذ برنامه‌هاي آموزشي پس از پنج سال، حداقل تا70 درصد مورد بازنگري قرار گيرد.

 

به گفته مدير كل دفتر گسترش وزارت علوم از آنجا كه عمر اكثر برنامه‌هاي آموزشي درعلوم انساني از زمان تصويب بيش از پنج سال مي‌گذرد، بنابراين تصميم وزارت متبوع از يك جهت بر اين اساس اتخاذ شده است.

وي در ادامه گفت: جنبه ديگر اين تصميم كه بسيار مهم و تعيين كننده است براين مبناست كه محتواي برنامه‌هاي آموزشي موجود در 12 رشته با مباني ديني (اسلام) هماهنگي ندارد و پايه و اساس آنها بر پايه مكاتب غربي عموما مادي تنظيم شده و نياز است كه محتوا و متون درسي اين رشته‌ها با توجه به مباني عقيدتي ديني و بومي بازنگري شود.

حسني اظهار عقیده کرد: 12 رشته ذكر شده در حال حاضر در دانشگاه‌ها داير است و دانشجو در اين رشته‌ها پذيرش مي‌شوند، اما توسعه آنها در دانشگاه‌هاي متقاضي تا زمان بازنگري در اولويت نیست.مدير كل دفتر گسترش وزارت علوم گفت: در ضمن توسعه ظرفيت رشته‌هاي علوم انساني در دانشگاه‌ها بر اساس طرح آمايش سرزمين انجام مي‌گيرد.