پنچ میلیون ایرانی در خارج کشور بسر می برند

 

بنا بر داده‌های آماری سازمان ثبت احوال، در سال 88 آمار ایرانیان در خارج کشور 5 میلیون نفر بوده است. محسن کرمی، معاون حقوقی و سجلی  رژیم درثبت احوال، با ارائه‌ی این آمار، به سرویس‌دهی سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های رژیم به ایرانیان اشاره کرد و افزود در این زمینه از همکاری "شورای عالی ایرانیان خارج کشور" برخوردار است. او آمار مقایسه‌ای از تولد، ازدواج و فوت ایرانیان در داخل و خارج ایران ارائه داد: "در داخل کشور به ازای هر هزار نفر هجده و نیم نفر متولد می‌شوند و در خارج از کشور به ازای هر یک هزار نفر دو نفر متولد می‌شوند. آمار ازدواج در داخل کشور به ازای هر هزار، دوازده و دو دهم است در صورتی که در خارج از کشور شش دهم است. طلاق در کشور به ازای هر هزار نفر یک و هفت دهم است و در خارج از کشور دو دهم است و همچنین در ارتباط با فوت در داخل کشور به ازای هر یک هزار نفر، پنج و چهار دهم و در خارج از کشور پنج دهم است."

طبق آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر "مهاجرت نخبگان" در میان 91 کشور درحال توسعه در رده‌ی اول قرار دارد و هرساله 150 تا 180 هزار تحصیل‌کرده ایران را ترک می‌کنند. شهرزادنیوز