حکم زندان یک شهروند بهايي ساكن قائمشهر تائید شد

 

بی دادگاه تجدید نظر استان مازنداران حکم زندان مسعود عطائیان را مورد تائید قرار داد. به گزارش هرانا، طي روزهاي اخير حكم دادگاه بدوي يك شهروند بهايي ساكن قائمشهر به نام " مسعود عطائيان " كه به 10 ماه زندان محكوم شده بود توسط بیدادگاه تجديد نظر استان مازندران تائيد و به وكيل وی ابلاغ گرديد . وی در اوايل سال 1388 بيش از سه ماه را در سلول انفرادي گذرانده است . يادآوري مي شود در حال حاضر يك شهروند بهايي ديگر به نام سيمين گرجي در حال سپري كردن محكوميت خود در زندان قائمشهر مي باشد .

 

‏پنجشنبه‏، 2010‏/10‏/21