بازجویان از آزادی زندانی سیاسی ده شصت جلوگیری می کنند

 

بازجویان زندان اوین از آزادی تیمور رضاییان علیرغم آنکه از تمامی اتهامات وارده تبرئه شده است، جلوگیری می کنند. تیمور رضاییان 50 ساله دو هفته پیش در دادگاه تجدید نظر از تمامی اتهامات تبرئه گردید و رای بر آزادی او صادر شد. وی تنها به دلیل داشتن رسیور ماهواره در منزل اش به 300 هزارتومان جریمه نقدی محکوم شد. با این حال شکنجه گران وزارت اطلاعات از آزادی او جلوگیری  می کنند.  به گزارش "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"،تیمور رضاییان از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 است که در جریان یورشها و دستگیریهای  گسترده قبل از 22 بهمن سال گذشته، نیمه شب 18 بهمن در منزلش دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل شد. وی پس از چند ماه بازجوئی و شکنجه به بند 350 زندان اوین منتقل شد.


رضاییان  18 مردادماه  در دادگاه فرمایشی  محاکمه و محکوم به 3 سال زندان شد ولی در دادگاه تجدید نظر از تمامی اتهامات تبرئه شد. او نزدیگ به یکسال در زندان تحت شکنجه و شرایط طاقت فرسا قرار گرفت .