پانزده آبان دو کوهنورد آمریكایی محاکمه می شوند


بی بی سی: جلسه رسیدگی به پرونده جاش فتال و شین باوئر، دو آمریكایی زندانی در ایران، روز شنبه ۱۵ آبان  برگزار خواهد شد.مسعود شفیعی، وكیل این دو كوهنورد آمریكایی، كه تابستان سال گذشته همراه با سارا شرود، در منطقه مرزی ایران و عراق بازداشت شده بودند، به  بی بی سی می گوید جلسه اول دادگاه موكلانش با اتهام "جاسوسی و ورود غیرمجاز به خاك ایران" مواجه هستند، در روز ۱۵ آبان  برگزار خواهد شد.

گفتنی است هر سه كوهنورد مذكور و خانواده های آنان و همچنین دولت آمریكا، بارها اظهار كرده اند كه آنها جاسوس نیستند و برای تفریح و كوهپیمایی به كردستان عراق سفر كرده بودند.بر اساس گزارش مذكور، مسعود شفیعی شعبۀ رسیدگی به موكلین خود را نزد قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ذكر كرد.

قاضی صلواتی پرونده بسیاری از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ را مورد رسیدگی قرار داده بود.