برگه های تفتیش عقاید  و عضویت اجباری در بسیج

 

حراست دانشگاه تهران کارکنان بیمارستانها،درمانگاه ها و مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه تهران را مجبور  به پر کردن برگه تفتیش عقاید و عضویت اجباری در بسیج می کند. به گزارش "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"، کارکنان بیمارستانها ، درمانگاهها و مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه تهران برای پر کردن برگه هائی که نظرات و افکار و وضعیت سیاسی خانوادگی آنها را مورد تفیتش قرار می دهد و از آنها می خواهد به عضویت بسیج در آیند، به حراست دانشگاه تهران احضار می شوند.

 

‏سه شنبه‏، 2010‏/10‏/19