اخراج فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان

 

کمیته مرکز وزارت علوم، طی حکمی ارسلان صادقی دانشجوی رشته مهندسی IT دانشگاه اصفهان را به 2 نیمسال محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محروم کرد که با توجه به اتمام سنوات این دانشجو حکم مزبور به منزله ی اخراج وی می باشد. هرانا در این باره می نویسد:  این اخراج در حالی صورت گرفته است که ارسلان صادقی تمامی واحدهای درسی خود را گذرانده و مشغول نوشتن پروژه پایانی خود بوده است.

 

شایان ذکر است، ارسلان صادقی مدیرمسئول نشریه اشتراک در دانشگاه اصفهان بوده است که پیش از این به خاطر شرکت در تجمعات روز دانشجو و روز زن و همچنین اعتصاب غذای 8 روزه در دانشگاه، به دو نیمسال محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محروم شده بود و با وجود کناره گیری از فعالیت های سیاسی مجدداً با محرومیت مواجه شده است.نامبرده همچنین سابقه 2بار بازداشت در زندان دستگرد اصفهان در مهر و اسفند سال 87 را در پرونده دارد و پرونده وی همچنان در دادگاه انقلاب شهر اصفهان در حال رسیدگی است.