تجمع اعتراضی کشاورزان شهر ری


کشاورزان شهر ری در اعتراض به استفاده تهران از حق آب خود مقابل سازمان آب تهران تجمع کردند. سایت حکومتی رجانيوز نزدیک به احمدی نژاد در این باره نوشت: تجمع کنندگان در این تجمع تاکید کردند که سازمان آب باید منابع آبی مورد نیاز اراضی کشاورزی این شهرستان را به عنوان حق مسلم کشاورزان از تصفیه خانه تهران تامین کند.


 
نماینده تجمع کنندگان در سخنانی با بیان این که سازمان آب هیچ گونه طرح توجیهی برای منابع آبی کشاورزان شهرستان ری تعریف نکرده است، اظهار داشت: هنگامی که مسئولان مربوطه جلوی سد کرج به عنوان بزرگترین منابع آبی کشاورزان را با 300 کیلومتر مکعب آب بستند، جایگزینی برای آن در نظر نگرفتند.

 
نماینده منتخب نظام صنف کشاورزان شهرستان ری همچنین با اشاره به وجود 80 هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی در این شهرستان، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل نبود آب کافی، تنها یک سوم از اراضی مستعد کشاورزی ری مورد بهره برداری قرار گرفته است.