دستگیری و اذیت و آزار شهروندان بهائی هم چنان ادامه دارد

 

دو شهروند بهايي ساكن شهرستان تنكابن ( از استان مازندران ) به نام هاي وحيد سليم ايقاني و آقاي قادري صبح روز شنبه 24 مهر ماه 1389 توسط ماموران اداره اطلاعات شهر مزبوربازداشت شده اند . به گزارش هرانا، این افردا ابتدا به اداره اطلاعات تنكابن سپس به بیدادسراي انقلاب اسلامی اين شهر برده شدند و  پس از ساعتي بازجويي به زندان شهر ساري منتقل شان کردند . در حال حاضر اين دو شهروند بهايي در زندان شهرساري نگهداري مي شوند و هيچگونه اطلاعي در مورد دليل بازداشت نامبردگان به خانواده ها يشان ارائه نشده است .