اعمال فشار بر رضا شهابی


 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری : بر اساس آخرین خبری که به دست ما رسیده است مامورین امنیتی بند 209 زندان اوین در حالی که قرار بازداشت رضا شهابی به وثیقه تبدیل شده است و حتا نامه ی آزادی وی نیز توسط شعبه 2 بازپرسی مستقر در زندان اوین صادر شده است ،رضا را تحت فشار های مضاعف قرار داده اند تا بنا برآنچه آنان "همکاری " نامیده اند ،رضا مجبور به پذیرش برخی از اتهامات واهی طرح شده علیه خود شود.


مامورین امنیتی حتا از خانواده رضا خواسته اند که اگر خواهان آزادی رضا هستند ،باید به رضا بگویند با انان همکاری کند و به گفته ی خودشان ،اعتراف کند.مامورین در این اقدام گله کرده اند که رضا شهابی مدت 4 ماه است که هیچ گونه همکاری با ما نکرده است.
در حالی فشارها بر شهابی و خانواده اش افزایش یافته است که رضا در طول مدت 4 ماهه ی بازداشت خود علیرغم فشارهای گوناگون روحی که بر وی وارد امده است دچار مشکلات عدیده ی جسمی نیز می باشد.اما با این وجود تسلیم فشار های روحی و جسمی حاکم در بند امنیتی 209 نشده است.