روزنامه نگار سنندجی دستگیر شد

 

صبح امروز امین مدنی روزنامه نگار کرد در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش هرانا، امین مدنی، مدیر اجرایی هفته نامه کرفتو و مدیر فنی فصلنامه ژیوار است که پس از بازداشت به مکان نا معلومی منتقل شده است و تا لحظه تنظیم خبر از سرنوشت این روزنامه نگار اطلاعی در دست نیست.  بازداشت روزنامه نگاران و توقیف مطبوعات همواره روندی است که از سوی دستگاه های اطلاعاتی برای ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و سانسور و خفقان در دستور کار رژیم و دستگاه های امنیتی آن قرار دارد.

 

‏يکشنبه‏، 2010‏/10‏/17