اعمال فشارهای غیرانسانی و محرومیت های اجتماعی بر شهروندان بهائی

 

با گذشت بیش از یکسال از پلمپ محل کسب یک شهروند بهایی ساکن مازندران، سناریوی مشابه برای سایر اعضای خانواده وی به عمل در آمد.  به گزارش هرانا، مغازه ی عینک سازی سهراب لقایی  در قائمشهر مازندران بعد از گذشت یکسال و دو ماه همچنان پلمپ است. اخیرا دستگاه های امنیتی رژیم اقدام به پلمپ مغازه همسر وی کردند.  تنها به این دلیل  که وی با لقایی نسبت دارد. بنا به این گزارش، لقایی و فرزندانش بارها مجبور به تغییر شغل خود شده اند و هر بار با ممانعت اداره اطلاعات روبرو شدند. سهراب لقایی در تاریخ 17 تیر ماه سال گذشته به مدت شش ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات محبوس بوده است.