دانشجوی دانشگاه تهران دستگیر شد

 

روز گذشته، شنبه ۲۴ مهرماه، یک دانشجوی دیگر دانشگاه تهران دستگیر شد. دانشجونیوز: این بازداشت به فاصله چهار روز از بازداشت نعیم آقایی دبیر انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و در راستای پرونده سازی برای دانشجویان دانشگاه تهران برای تغییر ماهیت و متهمان واقعه حمله به کوی دانشگاه در خرداد ماه سال گذشته، صورت گرفته است.
با بازداشت یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران در روز گذشته، تعداد دانشجویان بازداشت شده این دانشگاه طی چند ماه اخیر به حداقل چهار تن رسیده است. نام این دانشجوی بازداشت شده بنابر درخواست خانواده وی منتشر نشده است. پیش از این نیز حبیب فرحزادی نایب دبیر سابق "انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران" روز یازدهم مهرماه توسط نیروهای امنیتی در مقابل دانشگاه بازداشت شد. ایوب نعمتی، دانشجوی محروم از تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی و کاوه اکبری، دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز از دیگر دانشجویان بازداشت شده دانشگاه تهران در ارتباط با پرونده کوی، در ماه های اخیر هستند.