وضعیت جسمی فعال کارگری زندانی در اثر اعتصاب غذا به وخامت گرائید

 

بنا به گزارش های منتشر شده، بهنام ابراهیم زاده، فعال كارگری زندانی، بدلیل تداوم اعتصاب غذا و خامت جسمی، به بهداری زندان اوین منتقل شد. بر اساس گزارش كمپین برای آزادی كارگران زندانی بهنام ابراهیم زاده فعال كارگری و مدافع حقوق كودكان، بعد از ٤ ماه بازداشت از روز شنبه ١٧ مهر به بند عمومی ٣٥٠ زندان اوین منتقل شده است. این فعال کارگری ٧ مهر در اعتراض به "تداوم بازداشت خود" و "فشار و شکنجه دایم"، در زندان دست به اعتصاب غذا زد و بعد از دوازده روز اعتصاب دچار خونریزی معده گردید.

 

بهنام به درخواست خانواده و دوستدارنش بعد از انتقال به بند عمومی ٣٥٠ به اعتصاب غذای خود پایان داد و هم اکنون در بهداری زندان اوین در وضعیت جسمی بدی بسر می برد. علیرغم اینكه برای بهنام وثیقه صد میلیون تعیین شده است، اما مقامات قضایی به بهانه اینكه وثیقه ای كه خانواده اش آماده كرده اند، از شهرستان می باشد و لزوما باید ازتهران وثیقه ارائه نمایند، از آزادی موقت وی ممانعت بعمل آورده اند.