مادر و خواهر دانشجوی مفقود شده کوی دانشگاه دستگیر شدند


مادر و خواهر سعید زینالی زندانی سیاسی مفقود شده از ۱۸ تیر ماه شنبه شب در منزل شان بازداشت شدند . به گزارش سایت کلمه وابسته به موسوی، سعید زینالی از جمله بازداشت شدگان در ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ است .وی پس از دستگیری در منزل پدری اش، هرگز به خانه بازنگشت و هربار خانواده اش پی گیر وضعیت او شدند مسولان زندان درباه او اظهار بی اطلاعی کردند . هنوز مشخص نیست بر سر این زندانی در این یازده سال چه آمده است.

گفته می شود حفاظت و اطلاعات سپاه عامل بازداشت این جوان بوده است .مادر زینالی پس از حوادث سال گذشته دوباره خواستار آن شد که سپاه به او بگویند که چه بر سر فرزندش آورده است .

 

با این همه خانواده زینالی همچنان هر هفته به زندان اوین می روند و درباره پسر گمشده شان پرس و جو می کنند. آنها می خواهند بدانند بر سر سعید چه آمده است؟ آیا او زنده و همچنان زندانی است یا بلای دیگری به سرش آمده است .

به دنبال هجوم نیروهای امنیتی به خانه سعید زینالی مادر و خواهر او دستگیر شده و وسایل و کامپیوترهای شخصی شان نیز ضبط شد . خانواده و دوستان زینالی که سرنوشت دردناک مفقود شدن وی همه را ناراحت کرده ،اکنون به شدت نگران سرنوشت مادر و خواهر وی هستند.