تحصن کارگران چند کارخانه در اراک

 

روز دوشنبه نوزدهم مهر ماه کارگران شرکت های کمباین سازی، واگن پارس و آونگان اراک با تجمع در مقابل کارخانه و انسداد ورودی شهر اراک نسبت به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کردند. کارگران شرکت آونگان اراک که در راستای سیاست های اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار گردیده است اکنون قریب به نه ماه است که هیچگونه حقوقی دریافت نکرده اند.  خبرگزاری های محلی گزارش داده اند که کارگران معترض شرکت آونگان که قصد عزیمت به تهران و تجمع در مقابل مجلس رژیم را داشتند توسط ماموران امنیتی متوقف شدند. این کارگران بعد از آنکه نتوانستند به تهران بروند همراه با کارگران واگن پارس و کمباین سازی مقابل کارخانه دست به تحصن زدندهم چنین کارگران شرکت های واگن پارس و کمباین سازی نیز چهار ماه حقوق دریافت نکرده اند.  تجمع کارگران با حمله ماموران انتظامی و امنیتی  حوالی ظهر به پایان رسیده است.