نیمی از زنان جویای کار موفق به یافتن کار نمی شوند

 

نیمی از زنان جویای کار در ایران، موفق به یافتن کار نمی شوند. شهرزاد نیوز: این مطلب را وزیر کار و امور اجتماعی در گفتگو با رسانه های داخلی در ایران اعلام کرده است.میزان اشتغال زنان طبق آمار سازمان بین المللی کار، 13 تنها درصد است. و این در حالی است که همین درصد نازل زنان در بازار کار نیز رو به کاهش است و زنان شاغل هر روزه با تهدیدات جدی و خطر اخراج مواجه اند. در سه ماه ه اول سال جاری بیش از 500 هزار زن شاغل بیکار شده اند.دستمزدهای نازلی که به زنان شاغل پرداخت می شود، یکی از عللی است که موجب می گردد زنان کار را رها کنند. فقدان برنامه ریزی دولتی برای جذب نیروی کار زنان، محدودیت های قانونی و فرهنگی از جمله موانع مشارکت زنان در بازار کارند.